fbpx
 • +31 (0) 6 131 102 51
 • Op afspraak

NL

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht     

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens
de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht
door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij
herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting
herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming
en extra garantie

Artikel 13 – Levering
en uitvoering

Artikel 14 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 –
Klachtenregeling

Artikel 17 –
Geschillen

Artikel 18 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende
  overeenkomst
  :
  een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
  verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
  inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde
  partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn
  waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
  verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in
  digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die
  strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
  gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame
  gegevensdrager
  :
  elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer
  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
  een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
  afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van
  de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op
  afstand
  :
  een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het
  kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor
  herroeping
  :
  het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
  herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
  consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor
  communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
  ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de
ondernemer

Koi5er

Kapelaan van
Schaikstraat 21

7591 RD  DENEKAMP

Telefoonnummer: 0613110251

E-mailadres: info at
koi5er.nl

KvK-nummer: 06089677

Btw-identificatienummer:
NL8131.88.519.B01

Indien de activiteit
van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de
toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer
een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de
  beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de
  beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
  toegekend;
 • een
  verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
  aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 –
Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
  ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
  wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze
  algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
  kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
  het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving
  van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is
  voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
  en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
  zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 –
De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch
  tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
  hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen
  wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
  de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
  niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering
  van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van
  de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze
  waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
  duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en
  bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle
  belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
  toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
  uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de
  overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
  onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een
  herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is
  de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten of levend goed:

 1. De consument kan een overeenkomst
  met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van
  minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
  consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
  zijn reden(en) verplichten.
 2. Een bedenktijd van aankoop geldt in
  dit geval niet voor: voor- en na aankoop van dieren, wanneer de goederen op
  transport zijn, of de producten zijn gehaald en/of bezorgd.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat
  in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen
  derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde
  bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een
  door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer
  mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
  wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
  verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product
  bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,
  of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
  heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van
  producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of
  een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd:

 • De consument kan een
  dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
  niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
  opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat
  in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:

 • Indien
  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,
  loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
  overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien
  de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
  bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
  informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens
de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
  kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
  hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
  zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk
  voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan
  met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk
  voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij
  het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het
herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als
  de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
  wijze aan de ondernemer.
 2. Zo
  snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
  bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit
  aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
  aangeboden het product zelf af te halen. De
  consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
  product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Uitgezonderd de
  producten genoemd in artikel 6.2.
 3. De consument zendt het product terug
  met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
  staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 4. Het
  risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
  herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De
  consument draagt ten aller tijde de rechtstreekse kosten van het terugzenden
  van het product. Ook als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze
  kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen,
  hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien
  de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
  verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die
  niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde
  hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een
  bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat
  door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
  volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De
  consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
  water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
  beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de
  ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
  de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet
  heeft verstrekt, of;
 9. de
  consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
  levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd
  heeft verzocht.
 10. De
  consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van
  niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij
  voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen
  van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij
  niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
  toestemming; of
 13. de
  ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als
  de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege niet ontbonden.

Artikel 9 –
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als
  de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
  wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
  ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle
  betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
  ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
  doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
  meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
  wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
  tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor
  terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
  consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
  consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor
  een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
  de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
  betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende
producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de
  prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
  geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn
  tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode
  waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
  aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
  krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
  veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
  digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige
  uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de
  uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
 5. de
  consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
  ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor
  terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
  datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot
  vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
  uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de
  consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
  vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument,
  of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een
  beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen
  van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
  teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun
  aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de
  prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de
  levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
  heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en
  computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines,
  met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders
  dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de
  uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
 17. de
  consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde
  geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
  btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan
  de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
  het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
  gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:

a.
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of
  diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De
  ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een
  door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
  op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
  ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder
  extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
  rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
  verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van
  de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
  tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het
  adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen
  hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
  30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
  wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid
  zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
  terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of
  vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
  aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst
  die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst
  die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige
  leden genoemde overeenkomsten:

   

  1. te allen tijde opzeggen en niet
   beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
   periode;
  1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze
   als zij door hem zijn aangegaan;
  1. altijd opzeggen met dezelfde
   opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
  worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag
  een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde
  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
  diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur
  tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van
  meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
  tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in
  de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
  bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na
  het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
  van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan
  consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden
  tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
  de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
  heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om
  onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan
  zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
  is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van
  14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
  het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
  gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening
  te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
  tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
  5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
  consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een
  voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
  de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
  bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
  een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De
  consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de
  klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de
  ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor
herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst
wilt herroepen)

 • Aan:
            [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien
beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres
van ondernemer]

 • Ik/Wij*
  deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de
verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de
levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de
verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld
  op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam
  consumenten(en)]

 • [Adres
  consument(en)]

 • [Handtekening
  consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*
Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Terms and Conditions ( ENG )

 

Table of contents:

 

Article 1 – Definitions

 

Article 2 – Identity of the entrepreneur

 

Article 3 – Applicability

 

Article 4 – The offer

 

Article 5 – The agreement

 

Article 6 – Right of withdrawal

 

Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period

 

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

 

Article 9 – Obligations of the entrepreneur at revocation

 

Article 10 – Exclusion right of withdrawal

 

Article 11 – The price

 

Article 12 – Compliance and extra warranty

 

Article 13 – Delivery and execution

 

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

 

Article 15 – Payment

 

Article 16 – Complaints procedure

 

Article 17 – Disputes

 

Article 18 – Additional or different terms

 

 

Article 1 – Definitions

 

In these conditions are understood by:

 

Additional agreement:

an agreement under which the consumer products, digital content and / or services

acquires in connection with a distance contract and these matters, digital content and / or services are provided by the entrepreneur or by a third party

party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;

Time for reflection: the term within which the consumer can exercise his right of withdrawal;

Consumer: the natural person who does not act for purposes that related to his trade, business, craft or profession;

Day: calendar day;

Digital content: data contained in are produced and supplied digitally;

Duration agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content for a certain period of time; Durable data carrier:

any tool – including e-mail – that the consumer or entrepreneur

allows to store information that is addressed to him personally on

a way that is future consultation or use over a period of time

tailored to the purpose for which the information is intended, and which is unaltered

allows reproduction of the stored information;

Right of withdrawal: the possibility of

the consumer to withdraw from the distance contract within the cooling-off period;

Entrepreneur: the natural or legal entity that provides products, (access to) digital content and / or services offers distance to consumers; Agreement on

distance: an agreement concluded between the entrepreneur and the consumer in the as part of an organized system for distance selling of products, digital content and / or services, up to and including the conclusion of the agreement exclusive or joint use is made of one or more techniques for

remote communication; Model form for

withdrawal:the European model form included in Annex I of these conditions revocation. Annex I need not be made available if the consumer has no right of withdrawal with regard to his order; Technique for remote communication: means that can be used to close a agreement, without the consumer and entrepreneur simultaneously in the same space must have come together.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

 

Koi5er

 

Kapelaan van Schaikstraat 21

 

7591 RD DENEKAMP

 

Telephone number: 0613110251

 

Email address: info@koi5er.nl

 

Chamber of Commerce number: 06089677

 

VAT identification number: NL8131.88.519.B01

 

If the activity of the entrepreneur is subject to a relevant licensing system: the data on the supervisory authority.

If the entrepreneur a regulated profession: The professional association or organization to which he is affiliated;

The professional title, the place in the EU or the European Economic Area where it is awarded; a reference to the professional rules applicable in the Netherlands and directions where and how these professional rules are accessible.

 

Article 3 -Applicability

 

These general conditions are from apply to every offer of the entrepreneur and to every createddistance contract between entrepreneur and consumer.Before the distance contract is closed, the text of these terms and conditions to the consumer made available. If this is not reasonably possible, the entrepreneur before the distance contract is concluded, indicate on which the general terms and conditions can be viewed by the entrepreneur and that they areconsumer request will be sent free of charge as soon as possible.  If the distance contract is closed electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and condition be made available to the consumer electronically in such a way that it can be easily obtained by the consumer stored on a durable medium. If not reasonabl is possible before the distance contract is concluded indicate where the general terms and conditions can be obtained electronically noted and that at the request of the consumer electronically or will otherwise be sent free of charge. Just in case next to this general terms and conditions also specific product or service conditions of the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer can always appeal in case of conflicting conditions to the applicable provision that is most favorable to him.

Article 4 – The offer

If an offer is limited has a period of validity or is subject to conditions, this is explicitly stated in the offer stated. The offer contains a description of the offered products, digital content and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses image are they a true representation of the products, services offered and / or digital content. Apparent mistakes or obvious errors in the offer does not bind the entrepreneur. Each offer contains such information that is clear to the consumer what rights and obligations are involved associated with the acceptance of the offer.

Article 5 -The agreement

The deal comes under subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time of acceptanceby the consumer of the offer and meeting the corresponding requirements requirements.

If the consumer passes the offer has accepted electronically, the entrepreneur confirms without delay electronic receipt of the acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer terminate the agreement.

If the agreement is electronic is established, the entrepreneur will find appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure

he for a safe web environment. If the consumer can pay electronically,the entrepreneur will observe appropriate safety measures. The entrepreneur can enter legal frameworks – inform whether consumers are onpayment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. In the event that the entrepreneur has good grounds for the agreement on the basis of this investigation not to enter into, he is entitled to an order or request with motivation refuse or attach special conditions to the implementation. The entrepreneur will at the latest upon delivery of the product, service or digital content to the consumer the following information, in writing or in such a way that it is provided by the accessible way can be stored on a durable data carrier, send along: the visiting address of the the entrepreneur where the consumer can go with complaints;

the conditions under which and the manner on which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear notification of the exclusion of the right of withdrawal; the information on guarantees and existing service after purchase; the price including all taxes on the product, service or digital content; as far as apply the costs of delivery; and the method of payment, delivery or execution of the distance contract; the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite; if the consumer has a right of withdrawal, the model withdrawal form. In case of an extended transaction is the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal

With products or living goods: The consumer can make an appointment concerning the purchase of a product during a reflection period of Dissolve for a minimum of 14 days without giving reasons. The entrepreneur is allowed Ask the consumer about the reason for the withdrawal, but do not state it undertake his reasons.

There is a purchase period This case not before: before and after the purchase of animals when the goods are ready Transport whether the products have been collected and / or delivered. The reflection period referred to in paragraph 1 is the day after the consumer or a predetermined by the consumer Third parties other than the carrier have received the product or: than the consumer in the same Order several ordered products: the day of the consumer or one the third party mentioned by him has received the last product. The entrepreneur is possible, provided he clearly informs the consumer before ordering informed about an order of multiple products with one different delivery times. as delivery of a product consists of several programs or components: the day on which the consumer, or a third party named by him, the last shipment or the last part has received; for contracts for the regular delivery of Products for a specific period: the day on which the consumer or A third named by him received the first product. For services and digital content that are not essential Carrier is supplied: The consumer can do one thing Service contract and a contract for the supply of digital content has not been delivered on a material carrier for at least 14 days Solve the reason. The entrepreneur can ask the consumer about this Reason for withdrawal, but does not oblige him to give his reasons. The reflection period referred to in paragraph 3 is the day after the agreement is concluded.

Extensive reflection period for products, services and digital Content that is not provided on a tangible medium if not requested Right of withdrawal: As the entrepreneur the consumer the legally required information about this Right of withdrawal or has not made the model withdrawal form available, The cooling-off period ends twelve months after the end of the original. Reflection time determined according to the previous paragraphs of this article. As The entrepreneur provides the consumer with the information referred to in the previous paragraph was issued within twelve months of the effective date of the original Reflection period, the reflection period expires 14 days after the day on which the consumer Receive information.

 

Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period

During the reflection period the consumers handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to ensure the nature, the determine the characteristics and operation of the product. The premise hereby is that the consumer may only handle and inspect the product as he should in a shop. The consumer is only liable for depreciation of the product that is the result of a way of handling with the product that goes further than allowed in paragraph 1.

The consumer is not liable for depreciation of the product if the entrepreneur does not buy it for or with it the conclusion of the contract all legally required information about it right of withdrawal.

 

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

As the consumer makes use of his right of withdrawal, he reports this within the reflection period by means of the model withdrawal form or other unambiguous way to the entrepreneur. So as soon as possible, but within 14 days from the day following the paragraph 1 referred to, the consumer returns or hands over the product to (an authorized representative of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product yourself. The the consumer has in any case observed the return period if he did returns the product before the cooling-off period has expired. Except the products mentioned in Article 6.2. The consumer returns the productwith all supplied accessories, if reasonably possible in original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and provided by the entrepreneur clear instructions. It risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of it right of withdrawal lies with the consumer. The the consumer bears the direct costs of the return at all times of the product. Even if the entrepreneur has not reported that the consumer must bear costs or if the entrepreneur indicates to bear the costs himself, the consumer does not have to bear the costs for return.

In the event that the consumer revokes after first expressly requesting that the provision of the service or supply of gas, water or electricity which not made ready for sale in a limited volume or certain quantity starts during the reflection period, the consumer is the entrepreneur amount due that is proportionate to that portion of the commitment that has been fulfilled by the entrepreneur at the time of withdrawal, compared to the full compliance with the commitment. The consumer does not bear any costs for the performance of services or the delivery of water, gas or electricity, which are not made ready for sale in one limited volume or quantity, or to supply district heating,

 if: the entrepreneur the consumer the legally required information about the right of withdrawal, the cost reimbursement for withdrawal or the model withdrawal form does not has provided, or; The consumer does not bear any costs for the full or partial delivery of digital content not supplied on a tangible medium, if:  he has not expressly consented to commence prior to delivery of the fulfillment of the agreement before the end of the reflection period; he has not acknowledged to lose his right of withdrawal when granting his permission; or the entrepreneur has failed to confirm this statement from the consumer. As the consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements are not dissolved by operation of law.

 

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

 

As the entrepreneur reports the withdrawal by the consumer electronically manner, he will immediately send an acknowledgment of receipt.

The entrepreneur reimburses all payments from the consumer, including any delivery costs by the entrepreneur charged for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer withdraws from him reports. Unless the entrepreneur offers to collect the product himself, he may wait for a refund until he has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, depending on which time falls earlier.

The entrepreneur uses for refund the same payment method that the consumer has used, unless the consumer agrees to another method. The refund is free of charge for the consumer.

If the consumer has chosen a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery is require the entrepreneur does not refund the additional costs for the more expensive method Pay.

 

Article 10 – Exclusion of right of withdrawal

 

The entrepreneur can do the following exclude products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur this clearly with the offer, at least in time for the conclusion of the agreement, stated:

 

Products or services of which the price is subject to fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence and which can occur within the withdrawal period; Agreements that have been concluded during a public auction. A public auction means a sales method whereby products, digital content and / or services are provided by the entrepreneur offered to the consumer who is personally present or the opportunity will be personally present at the auction, led by a auctioneer, and where the successful bidder is obliged to buy the products, purchase digital content and / or services; Service contracts, after full execution of the service, but only if:

the: implementation has begun with the express prior consent of the consumer; and

the: consumer has declared that he loses his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has fully executed the agreement; Service contracts for provision of accommodation, as provided in the agreement date or period of execution is foreseen and other than for residential purposes, freight, car rental and catering services;

Agreements related toleisure activities, if a specific date or period of implementation thereof is provided; According to specifications of the consumer-made products, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, whether they are clearly intended for a specific person;

Products that spoil quickly or one have a limited shelf life; Sealed products for reasons of health protection or hygiene are not suitable to become returned and of which the seal was broken after delivery;

Products delivered by them after delivery nature are irrevocably mixed with other products;

Alcoholic drinks of which the price was agreed upon conclusion of the agreement, but of which the delivery can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on market fluctuations over which the entrepreneur has no influence

has; Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which has been broken after delivery; Newspapers, magazines or magazines, with the exception of subscriptions to this;

The delivery of digital content differently then on a material carrier, but only if: the implementation has begun with the express prior consent of the consumer; and the consumer has declared that he loses his right of withdrawal.

 

Article 11 – The price

 

During the stated in the offer period of validity will be the prices of the products and / or services offered not increased, subject to price changes due to changes in VAT rates.

Contrary to the previous paragraph, it is possible the entrepreneur products or services whose prices are tied to fluctuations on the financial market and on which the entrepreneur has no influence with variable pricing. This bondage to fluctuations and the fact that any prices quoted are target prices will be reflected in the offer listed.

Price increases within 3 months afterthe conclusion of the agreement is only permitted if it are the result of statutory regulations or provisions. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement is only permitted if the entrepreneur has negotiated this and:

a.

these are the result of statutory regulations or provisions; or

b.

the consumer has the authority to terminate the agreement with effect from

the day on which the price increase takes effect.

The in the offer of products or services mentioned prices include VAT.

 

Article 12 – Fulfillment of the agreement and additional guarantee

 

The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, to the reasonable requirements of soundness and / or usability and on the date of the creation existing legal provisions of the agreement and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur is also there in that the product is suitable for other than normal use.

Extra provided by the entrepreneur, his supplier, manufacturer or importer warranty never limits the legal rights and claims of the consumer can assert against the entrepreneur under the agreement if the entrepreneur has failed to fulfill his part of the agreement.

Below extra guarantee is understood every obligation of the entrepreneur, his supplier, importer or producer in which it determined for the consumer grants rights or claims that go beyond what is legally is required if he has failed to perform his part of the agreement.

 

Article 13 – Delivery and implementation

The entrepreneur will be the greatest exercise possible care when receiving and with the execution of orders for products and when assessing applications to provide services.

It is the place of delivery address that the consumer has made known to the entrepreneur. With due observance of what this is stated in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur accepted orders expeditiously but at the latest within

Perform 30 days, unless a different delivery term has been agreed. If delivery is delayed, or if an order is not the consumer can only be partially executed no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to cancel the contract at no cost dissolve and entitled to any compensation. After dissolution in accordance with the previous paragraph the entrepreneur will immediately pay the amount that the consumer has paid refund. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated and announced to the entrepreneur representative, unless expressly agreed otherwise.

 

Article 15 – Payment

 

Unless otherwise specified in the contract or additional terms, must be provided by the consumer amounts due must be paid within 14 days of the commencement of the reflection period, or in the absence of a reflection period within 14 days after the conclusion of the agreement. In case of an agreement to grant of a service, this period commences on the day after the consumer has received the has received confirmation of the agreement.

When selling products to consumers, the consumer may never be obliged in general terms and conditions to advance payment of more than 50%. When prepayment is stipulated, you can the consumer does not assert any rights regarding the implementation of the relevant order or service (s), before the stipulated advance payment occurred. The consumer has a duty to inaccuracies in payment details provided or stated to the entrepreneur to report. If the consumer does not arrive on time his payment obligation (s) complies, it is, after he is paid by the entrepreneur has been pointed out to late payment and the entrepreneur the consumer a term of Has given 14 days to meet its payment obligations, after the lack of payment within this 14-day period, about it still amount owed the statutory interest and is the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him to bring. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% over the next € 2,500 and 5% over the next € 5,000 with a minimum of € 40. The entrepreneur can benefit the consumers deviate from the stated amounts and percentages.

Article 16 – Complaints procedure

The entrepreneur has one complaints procedure that has been made sufficiently known and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.

Complaints about the implementation of the agreement must be completed within a reasonable time after the consumer has discovered the defects, must be fully and clearly described at the entrepreneur.

Submitted to the entrepreneur complaints will be counted within a period of 14 days from the date ofreception answered. As a complaint a foreseeable longer processing time

questions, will be answered by the entrepreneur within the period of 14 days a message of receipt and an indication when the consumer has one more can expect a detailed answer.

The consumer must in any case give the entrepreneur 4 weeks to complete the to resolve the complaint by mutual agreement. A dispute arises after this period that is subject to the dispute settlement.

 

Article 17 – Disputes

On agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply,

Dutch law is exclusively applicable.

Annex I: Model form for revocation

Model withdrawal form

(Only complete and return this form when you complete the agreement want to revoke)

 

On:  [name of entrepreneur]

[geographic address of the entrepreneur]

[entrepreneur’s fax number, ifavailable]

[email address or electronic address from entrepreneur]

I / We * hereby inform that I / we * our agreement concerning

the sale of the following products:

*

the delivery of the following digital content: [digital content designation] *

the provision of the following service: [designation of service] *,

 

revoked / revoked *

 

Ordered on * / received on * [order date with services or receipt with products]

[Name

consumer (s)]

[Address consumer (s)]

[Signature consumer (s)] (only if this form is submitted on paper)

Strike out what does not apply or fill in what applies.

Back To Top