fbpx
 • +31 (0) 6 131 102 51
 • Op afspraak
Shopping cart

No products in the cart.

Koi5er > Producten > koi/vijver Verzorging > Koi | Medicijnen > Bacteriële infectie > Virkon 500 gram
 • Sku: 11458962
 • Levertijd: 1 Werkdag

Virkon 500 gram

32.00

(Water-)Desinfectiemiddel

Dit desinfectiemiddel bestrijdt pathogene bacteriën, virussen en schimmels, en verlaagt het kiemgetal.

Voor het preventief verlagen van de bacteriedruk in voorjaar en najaar, bij het plaatsen van nieuwe koi in een quarantainesysteem en na een quarantaineperiode in de vijver, of voor een constant lage bacteriedruk en geconditioneerd water in de vijver.

Voor het bestrijden van hardnekkige virussen en bacteriën.

 

Vergelijk
Beschrijving

Virkon Desinfectiemiddel 500 gram

Virkon 500 gram is een desinfectie middel dat werkt vanaf 0 °C. Het doodt pathogenen, verlaagt het kiemgetal, bestrijdt virussen, bacteriën en schimmels. Er zijn inmiddels een tweetal zeer ernstige virusziekten verschenen, die tot zeer ernstige verliezen bij koi kunnen leiden. Dit zijn “Koi Herpes Virus” (KHV) en “Spring Viraemia”, ziektes onder karperachtigen.

Zoals met alle virusziekten is er nog geen specifieke behandeling mogelijk. Ondersteunende maatregelen in combinatie met ‘biosecurity’ maatregelen, zoals wordt toegepast in de veeteelt, zorgen er echter voor dat het zich niet kan verspreiden. Dat is momenteel het maximale wat kan worden bereikt.

Hiervan zijn vele koi-liefhebbers veel meer bewust geworden. Er is behoefte aan een vorm van ‘biosecurity’, omdat dit de enige manier is om hun vaak kostbare bezit te beschermen en te vrijwaren van deze problemen.

 

(Water-)Desinfectiemiddel

Dit desinfectiemiddel bestrijdt pathogene bacteriën, virussen en schimmels, en verlaagt het kiemgetal. Voor het preventief verlagen van de bacteriedruk in voorjaar en najaar, bij het plaatsen van nieuwe koi in een quarantainesysteem en na een quarantaineperiode in de vijver, of voor een constant lage bacteriedruk en geconditioneerd water in de vijver. Voor het bestrijden van hardnekkige virussen en bacteriën.

 

Meng de benodigde dosering in een emmer met quarantaine-/vijverwater en verdeel dit mengsel gelijkmatig over de vijver of quarantaine.

 

 • Schakel vóór dosering de UV en Ozon apparatuur uit.
 • Zodra het product zich na dosering in het vijverwater heeft verspreid, kunnen UV en/of Ozon weer aan.
 • Houdt u omwille van de veiligheid van mensen en vissen aan de doseringen en veiligheidsvoorschriften zoals op de verpakking en bijgeleverde handleiding worden aangegeven!

 

Wat is Virkon ?
Onafhankelijk is bewezen dat Virkon hoogst efficiënt is tegen significante visziektes/verwekkers. Recent onderzoek heeft aangetoond dat, indien Virkon continue toegevoegd wordt aan het water van viskwekerijen, bij een dosering van 2 gram per 1.000 liter water, Virkon in het water afbreekt en een lage toxiciteit heeft. Deze dosering desinfecteert niet het water volledig, zoals geconcentreerde ontsmettingsmiddelen maar zuivert het en vermindert zo virusbeschikbaarheid voor besmetting. Het is dan ook beter te spreken van een vorm van water conditionering als van ontsmetting of desinfectie. Een erg belangrijke eigenschap voor de toepassing in koivijvers is dat Virkon het gehalte van pathogene bacteriën en sommige protozoön parasieten in het water sterk verminderd (de bacteriële druk).

 

Hoe Virkon werkt:
Virkon is een unieke gepatenteerde formulering gebaseerd op een complex oxiderend systeem waarin een aantal biocides gelijktijdig effectief zijn op de fysische en chemische onderdelen van een ziekteverwekker. De toevoeging van een surfactant vergroot de doordringbaarheid, de aanwezigheid van een buffer stabiliseert de lage PH en optimaliseert de desinfectie. Werkt bij organische vervuiling en is temperatuur ongevoelig. De formulering als poeder maakt het gemakkelijk voor transport (Geen ADR) en opslag.

 

Dosering/Gebruik:
De meeste koivijvers zijn uitgerust met een waterpomp, een microbiologische filter en een UV lichtbron. Meng Virkon® S bij voorkeur in een emmer water en verdeel het gelijkmatig over de vijver/quarantaine. Voor dosering dienen UV en/of Ozon apparatuur uitgeschakeld te worden. Na dosering, 30 min wachten daarna UV/Ozon weer aanzetten.Verzeker u ervan dat de circulatiepomp(en) daadwerkelijk in werking is/zijn tijdens verspreiding van Virkon.

 

WAARSCHUWING:

 • Vermijd contact met ogen en huid, In geval van contact met ogen spoelen met water en zoek medisch advies.
 • Draag beschermende kleding en handschoenen.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Droog en koel bewaren.
 • Pot en eventuele resten vallen onder chemisch afval.

Ondanks de brede ervaringen met veilig gebruik van Virkon kan, door de grote diversiteit in vijversystemen, geen verantwoordelijkheid worden genomen voor enig verlies verbonden aan het gebruik van Virkon. Let op: een ziekte als “Spring Viraemia of Carp” of “KHV” heeft in veel landen een meldingsplicht, hetzij aan uw dierenarts ofwel aan bevoegd gezag. Ook indien u verdenkingen heeft dat deze ziekte bij u voorkomt.


DE:

Virkon Desinfektionsmittel 500 Gramm

 

Virkon 500 Gramm ist ein Desinfektionsmittel, das bei 0 ° C wirkt. Es tötet Krankheitserreger ab, senkt die Keimzahl, bekämpft Viren, Bakterien und Pilze. Inzwischen sind zwei sehr schwerwiegende Viruserkrankungen aufgetreten, die zu sehr schwerwiegenden Koi-Verlusten führen können. Dies sind “Koi Herpes Virus” (KHV) und “Spring Viraemia”, Krankheiten bei Cypriniden.

 

Wie bei allen Viruserkrankungen ist noch keine spezifische Behandlung möglich. Unterstützende Maßnahmen in Kombination mit Biosicherheitsmaßnahmen, wie sie beispielsweise in der Tierhaltung angewendet werden, stellen jedoch sicher, dass sie sich nicht verbreiten können. Das ist derzeit das Maximum, das erreicht werden kann.

 

Viele Koi-Enthusiasten sind sich dessen viel bewusster geworden. Es besteht Bedarf an irgendeiner Form von „Biosicherheit“, da dies der einzige Weg ist, um ihre oft wertvollen Vermögenswerte vor diesen Problemen zu schützen und zu schützen.

 

(Wasser-) Desinfektionsmittel

Dieses Desinfektionsmittel bekämpft pathogene Bakterien, Viren und Pilze und reduziert die Bakterienzahl. Zur vorbeugenden Reduzierung des Bakteriendrucks im Frühjahr und Herbst, wenn neue Koi in ein Quarantänesystem und nach einer Quarantänezeit im Teich gegeben werden, oder zur konstant niedrigen Bakteriendruck und konditioniertem Wasser im Teich. Zur Bekämpfung hartnäckiger Viren und Bakterien.

 

Mischen Sie die erforderliche Dosierung in einem Eimer mit Quarantäne / Teichwasser und verteilen Sie diese Mischung gleichmäßig über den Teich oder die Quarantäne.

 

 • Schalten Sie die UV- und Ozonausrüstung vor dem Dosieren aus.
 • Sobald sich das Produkt nach der Dosierung im Teichwasser ausgebreitet hat, können UV und / oder Ozon wieder verwendet werden.
 • Beachten Sie zur Sicherheit von Personen und Fischen die Dosierungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung und im beiliegenden Handbuch!

 

Was ist Virkon?
Virkon hat sich unabhängig als hochwirksam gegen signifikante Fischkrankheiten / Krankheitserreger erwiesen. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass Virkon im Wasser abgebaut wird und eine geringe Toxizität aufweist, wenn Virkon kontinuierlich dem Wasser von Fischfarmen in einer Dosierung von 2 Gramm pro 1.000 Liter Wasser zugesetzt wird. Diese Dosierung desinfiziert das Wasser nicht vollständig wie konzentrierte Desinfektionsmittel, sondern reinigt es und verringert somit die Verfügbarkeit von Viren für Kontaminationen. Es ist daher besser, von einer Form der Wasserkonditionierung wie Desinfektion oder Desinfektion zu sprechen. Eine sehr wichtige Eigenschaft für die Anwendung in Koiteichen ist, dass Virkon den Gehalt an pathogenen Bakterien und einigen Protozoenparasiten im Wasser (den Bakteriendruck) stark reduziert.

 

Wie Virkon funktioniert:
Virkon ist eine einzigartige proprietäre Formulierung, die auf einem komplexen Oxidationssystem basiert, bei dem eine Reihe von Bioziden gleichzeitig auf die physikalischen und chemischen Komponenten eines Pathogens wirksam sind. Die Zugabe eines Tensids erhöht die Permeabilität, das Vorhandensein eines Puffers stabilisiert den niedrigen PH-Wert und optimiert die Desinfektion. Arbeitet mit organischer Verschmutzung und ist unempfindlich gegen Temperatur. Die Pulverformulierung erleichtert den Transport (ohne ADR) und die Lagerung.

 

Dosierung/Anwendung:
Die meisten Koiteiche sind mit einer Wasserpumpe, einem mikrobiologischen Filter und einer UV-Lichtquelle ausgestattet. Mischen Sie Virkon® S vorzugsweise in einem Eimer Wasser und verteilen Sie es gleichmäßig auf dem Teich / der Quarantäne. UV- und / oder Ozongeräte müssen vor der Dosierung ausgeschaltet werden. Warten Sie nach der Dosierung 30 Minuten und schalten Sie dann UV / Ozon erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe (n) während der Verteilung von Virkon in Betrieb sind.

 

WARNUNG:

 • Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Kontakt die Augen mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.
 • Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe.
 • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 • Trocken und kühl halten.
 • Topf und eventuelle Rückstände fallen unter chemische Abfälle.

 

Trotz der großen Erfahrung mit der sicheren Verwendung von Virkon kann aufgrund der großen Vielfalt der Teichsysteme keine Verantwortung für Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung von Virkon übernommen werden. Bitte beachten Sie: In vielen Ländern ist eine Krankheit wie „Spring Viraemia of Carp“ oder „KHV“ entweder Ihrem Tierarzt oder der zuständigen Behörde zu melden. Auch wenn Sie den Verdacht haben, dass diese Krankheit bei Ihnen auftritt.

Extra informatie
Gewicht 1 kg
Merk

Takazumi

Ziekte

Bacteriele infectie, Desinfectie, Wondbehandeling

Inhoud (gram)

0 – 900 gr

Back To Top